Skip links

Taxclimate.com ska här visa dig vad inflation egentligen är för något och vad den beror på.

Vad är inflation?

När den genomsnittliga prisnivån stiger i ett land kallas det för inflation, det innebär i praktiken att det blir dyrare att konsumera och att pengarna inte räcker lika långt som tidigare. I konsumentprisindex (KPI) kan man se hur den genomsnittliga prisnivån för Sveriges varor och tjänster har utvecklats och om den har ökat med till exempel 3 % under ett år anses man ha haft en inflation på 3 %. Om prisnivån istället sjunker har vi fått en deflation som är motsatsen till inflation.

Det finns emellertid vissa prishöjningar som inte räknas in i inflationen och är:

  • Relativprisförändringar. Det är om det har blivit svårare att få tag i en produkt vilket har gjort att priset gått upp, ofta tillfälligt. Ett klassiskt exempel på en sådan relativprisförändring är om oljereserverna minskar vilket gör att priset går upp.
  • Engångshöjningar. Om regeringen skulle höja en av våra momssatser skulle många produkter bli dyrare men eftersom höjningen bara sker vid ett tillfälle och inte gör att priserna fortsätter att gå upp efter höjningen räknas det inte in i inflationen.

Vad orsakar inflation?

  • Penningmängden. Om en centralbank trycker upp alltför många sedlar och innehar alltför stora mängder pengar minskar pengarna i värde vilket i sin tur gör att priserna i landet ökar. Det finns många krisdrabbade länder i historien som har använt denna metod när de befunnit sig i en ekonomisk kris men det gjorde bara deras kris värre. Inte sällan drabbades de av en förödande hyperinflation, som till exempel Jugoslavien gjorde i början av 90-talet. Från april 1992 till januari 1994 hade Jugoslavien en genomsnittlig inflationstakt på 65 % om dagen vilket innebar att priserna i landet fördubblades vare 34:e timme.
  • Ökade produktionskostnader, till exempel som en följd av löneökningar. Om det här händer på många håll kan det påverka inflationen markant.
  • Om efterfrågan börjar överstiga utbudet av vissa produkter.
  • Räntesänkningar som gör att folk lånar och spenderar mer. Det här gör att efterfrågan på en mängd produkter ökar vilket i sin tur kan göra att företagen höjer sina priser.
  • Inflation och ökade produktionskostnader i länder som vi importerar produkter ifrån.
  • Förväntningar om prishöjningar kan ironiskt nog göra inflationen ännu värre eftersom företagens anställda då begär högre löner och företagarna passar på att höja sina priser.

En hög inflation gör att vi betalar mer skatt än tidigare eftersom momsen baseras på en procentsats. Om en produkt som kostade 1000 kr utan moms plötsligt kostar 1200 kr och momssatsen är 25 % betalar du 50 kr mer i skatt än tidigare.