Skip links

Sverige är ett land med höga skatter jämfört med andra länder, vilket har sina för- och nackdelar. Förutom den skatt vi betalar på vår intjänade inkomst betalar vi också en hel del småskatter på vissa varor och tjänster vi konsumerar, så kallade punktskatter. Dessa mindre skatter har varit vanliga i vårt samhälle ända sedan medeltiden. En viss procent, som redan är inräknad i försäljningspriset, beskattas av staten. Stora delar av statens inkomster kommer ifrån vår konsumtion av just dessa tjänster och varor, närmare bestämt över 100 miljarder per år, och intäkterna är den huvudsakliga orsaken till punktskatternas existens. Ett annat syfte med dessa beskattningar, förutom den höga inkomsten, är att kunna påverka konsumtionen samt finansiera eventuella insatser associerade med varan eller tjänsten.

Därför har vi punktskatter

De allra vanligaste punktskatterna man talar om är energiskatt, alkoholskatt och tobaksskatt. Några andra vanliga mindre skatter är avfallsskatt, fordonsskatt, lotteriskatt och reklamskatt. Man kan välja att beskriva punktskatterna som en slags straffavgift. Du får betala mer för det som är dåligt för dig och det samhälle du är en del av. Man kan se det som ett försök att styra samhällets utveckling i en särskild riktning som är gynnande för välfärden på lång sikt.

Vi ska nu ge dig tre exempel på hur punktskatterna kan påverka vår konsumtion.

  • Alkohol & tobak. Att det blir dyrare med alkohol och tobak kan möjligtvis minska förbrukningen av detta.
  • Energiskatt. En högre skatt på den energi som oftast är självklar i vår vardag, som till exempel el och fossila bränslen, kan leda till medvetenhet om den miljöpåverkan ett aktivt användande orsakar. Ett högt pris på bensin kan få fler att välja att utnyttja kollektivtrafiken. Transportstyrelsen har infört 5 års skattebefrielse för de som införskaffar en klimatvänlig bil för att locka människor att göra ett bra val för miljön och även skatten på miljöbränsle är lägre än den för fossila bränslen, som t.ex. bensin, för att få konsumenterna att i större utsträckning välja bilar med miljövänliga drivmedel.
  • Avfallsskatt. Industrier betalar avfallsskatt per ton för att på sikt kunna minska restprodukterna och istället uppmana till återvinning samt återanvändning. Förbrukningen av naturtillgångar, som naturgrus, ska hämmas av punktskatt, likaså giftiga utsläpp i vår atmosfär, så som svavel och koldioxid. Det främsta fokuset ligger alltså på att sträva efter ett hållbart samhälle utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

Fördelar & nackdelar

Tidigare menade man att punktskatterna var ett sätt att kontrollera invånarnas konsumtion, nu beskrivs det istället som ett verktyg med syfte att styra konsumtionen i en viss riktning för en önskvärd utveckling. Självklart finns det brister i detta system också – en del av vår befolkning lever sin vardag utan en tanke på höga elpriser eller dyra vinflaskor. De som tycker att priserna är för höga i Sverige kan istället välja att transportera alkohol och tobaksvaror olagligt i stora mängder ifrån närliggande länder där skatten är lägre.

Sammanfattningsvis kan man betrakta punktskatten som en positiv drivkraft när det gäller att skapa medvetande om hälsofaror och miljöpåverkan som får människor att göra bättre val i sin vardag, men samtidigt som aningen negativ eftersom den istället kan skapa en ambition att hitta genvägar för att slippa avgiften.